Algemene voorwaarden

Basisonderwijs AdviesAlgemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Basisonderwijsadvies.nl: gevestigd te Sophialaan 1a, 8911 AE te Leeuwarden; cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst van Basisonderwijsadvies.nl wenst af te nemen/afneemt;

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend/geaccepteerd (bedrijf of privéklant).

Definitie dienst: de door Basisonderwijsadvies.nl aan cliënt te leveren of geleverde diensten, in dit geval het zoeken van een basisschool of basisscholen en de vergelijking van een basisschool of basisscholen.

 

2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Basisonderwijsadvies.nl wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 

3. Betaling en facturering

3.1 Basisonderwijsadvies.nl zendt de cliënt facturen voor door haar geleverde of nog te leveren diensten.

3.2 Vergelijking basisschool of basisscholen: Voor het ontvangen van deze dienst dient de volledige hoofdsom te zijn betaald. De cliënt kan geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Basisonderwijsadvies.nl heeft plaatsgevonden.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.

3.4 Basisonderwijsadvies.nl is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Basisonderwijsadvies.nl, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Basisonderwijsadvies.nl aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

 

4. Verplichtingen van cliënt bij het afnemen van een dienst.

4.1 Cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Basisonderwijsadvies.nl gevraagde benodigde essentiële informatie.

 

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een dienst

5.1 Basisonderwijsadvies.nl is gerechtigd:

a. Om de inhoud van een dienst tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Basisonderwijsadvies.nl is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Basionderwijsadvies.nl.

6.2 Basisonderwijsadvies.nl is niet aansprakelijk jegens cliënt voor het foutief of onvolledig weergeven van het resultaat binnen de dienst het zoeken van een basisschool of basisscholen.

6.3 Basisonderwijsadvies.nl is niet aansprakelijk jegens cliënt voor missende, foutieve en/of onvolledige informatie verstrekt binnen de dienst de vergelijking van een basisschool of basisscholen.

6.4 Een basisschool wordt niet opgenomen en/of getoond binnen een dienst als een bassischool dan wel digitaal, dan wel via e-mail, dan wel per post, haar schoolgids niet beschikbaar wil en/of kan stellen. Basisonderwijsadvies.nl is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en/of schade.

 

7. Overmacht

7.1 Indien Basisonderwijsadvies.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Basisonderwijsadvies.nl gerechtigd zonder enige verplichting de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Basisonderwijsadvies.nl op betaling door cliënt voor reeds door Basisonderwijsadvies.nl verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.2 Basisonderwijsadvies.nl zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Basisonderwijsadvies.nl heeft slechts een inspanningsverplichting.

7.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Basisonderwijsadvies) waardoor Basisonderwijsadvies.nl tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een medewerker, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Basisonderwijsadvies.nl kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.

 

8. Uitvoering door derden

8.1 Basisonderwijsadvies.nl is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Basisonderwijsadvies.nl zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Basisonderwijsadvies.nl daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

9.2 Cliënten zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een dienst van Basisonderwijsadvies.nl hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Basisonderwijsadvies is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Basisonderwijsadvies.nl ontwikkelde diensten, concept, modellen, documenten, uitingen op internet/site van Basisonderwijsadvies.nl, e- mails, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Basisonderwijsadvies.nl en gehanteerde software berusten bij Basisonderwijsadvies.nl of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

10.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisonderwijsadvies.nl is het niet toegestaan om enig door Basisonderwijsadvies.nl aan haar geleverd concept, modellen, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

10.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Basisonderwijsadvies.nl geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

11. Persoonsgegevens

11.1 Basisonderwijsadvies.nl behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

11.2 Basisonderwijsadvies.nl neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening door Basisonderwijsadvies.nl.

11.3 Cliënten stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

11.4 Indien een cliënt geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Basisonderwijsadvies.nl en Basisonderwijsadvies.nl zal de informatievoorziening dan stop zetten.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

12.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, onverminderd het recht van Basisonderwijsadvies.nl een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

 

13. Herroepingsrecht bij een dienst.

13.1 Cliënten hebben niet het recht de aankoop te ontbinden. Zij kunnen in geen geval, na het ontvangen van een dienst en de betaling hiervan, het aankoopbedrag terug krijgen.Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.