Woordenlijst

Basisonderwijs Advies  ›   Basisonderwijsadvies   ›   Woordenlijst

Ondanks dat alles in alledaagse taal wordt uitgelegd, kunnen wij niet altijd om alle begrippen heen. Daarom hebben wij een woordenlijst met veelvoorkomende begrippen samengesteld. Mocht je nog vragen hebben over bepaalde begrippen, dan kun je altijd contact met ons opnemen via de mail of het contactformulier.

Woordenlijst:Actief burgerschap

De bereidheid en het vermogen van personen en groepen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Binnen een school wordt vaak met een methode aandacht besteed aan dit onderwerp.

Terug naar boven ^

Cognitieve ontwikkeling

Als er wordt gepraat over de cognitieve ontwikkeling, dan gaat het over het kunnen verwerken en opslaan van informatie. Deze kennis en informatie moet de persoon op een later tijdstip weer kunnen gebruiken of toepassen. Kan iemand dat niet, dan heeft of krijgt de persoon een achterstand op cognitief gebied.

Terug naar boven ^

Didactisch handelen

Didactisch handelen omvat alle activiteiten die worden ingezet door de leerkracht om de kinderen te laten leren of om dit uit te lokken.

Terug naar boven ^

Directe instructiemodel

Model en hulpmiddel voor het geven van instructie waarbij de volgende zes fasen doorlopen worden:
Fase 1: terugblik op de leerstof van de voorgaande les of het activeren van de voorkennis.
Fase 2: oriënteren op het (nieuwe) onderwerp. Hierin wordt het doel van de les besproken.
Fase 3: Instructie. Het uitleggen of toelichten van de leerstof.
Fase 4: Begeleide inoefening. Door middel van opdrachten die de leerlingen samen of alleen maken en het stellen van veel vragen, gaat de leerkracht na of de leerstof door iedereen is begrepen.
Fase 5: Verwerking. Kinderen verwerken de leerstof individueel. De leerkracht geeft verlengde instructie aan leerlingen die de leerstof niet alleen kunnen verwerken.
Fase 6: Reflectie op de inhoud van de les en het eigen leerproces.

Terug naar boven ^

Groepsoverzicht

Overzicht, opgesteld door de leerkracht, waarin omschreven staat hoe haar leerlingen scoren op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Aan de hand van het groepsoverzicht worden de leerlingen ingedeeld in een subgroep van het groepsplan.

Terug naar boven ^

Groepsplan

Plan, opgesteld door de leerkracht, waarin haar leerlingen zijn ingedeeld in subgroepen. Meestal bestaat een groepsplan uit drie subgroepen:

 1. Instructiegroep – groep die extra instructie nodig heeft om de leerstof te gaan beheersen.
 2. Basisgroep – groep die geen extra instructie nodig heeft om de leerstof te gaan beheersen.
 3. Plusgroep – groep die verkorte instructie nodig heeft om de leerstof te gaan beheersen.

Elke leerling wordt ingedeeld in een groep die bij het desbetreffende niveau past.
In het groepsplan staat uitgewerkt welk aanbod elke subgroep krijgt en wanneer dit plaatsvindt.

Terug naar boven ^

Handelingsgericht onderwijs (HGW)

De onderwijsbehoeften van de kinderen staan binnen het handelingsgericht werken (HGW) centraal. Om aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen, wordt er gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Zo hopen scholen de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen verbeteren.

Terug naar boven ^

Heterogene groep

(Stam)groep waarbij leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.

Terug naar boven ^

Homogene groep

(Stam)groep waarbij leerlingen van (ongeveer) dezelfde leeftijden bij elkaar zitten.

Terug naar boven ^

Individueel handelingsplan

Plan, opgesteld door de leerkracht, voor een leerling die niet of extreem goed mee kan komen met het gegeven onderwijs. Dit kan op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied zijn. In het handelingsplan staat uitgewerkt welk aanbod of interventies er voor die bepaalde leerling plaatsvindt en wanneer dit plaatsvindt.

Terug naar boven ^

Instructiemodel

Model en hulpmiddel voor het geven van een gestructureerde instructie. Er zijn verschillende instructiemodellen waaruit een school kan kiezen. Een voorbeeld van een veel gebruikt instructiemodel is het directe instructiemodel.

Terug naar boven ^

Integraal Kind Centrum (IKC)

Centrum waar peutergroepen, kinderopvang, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang samenwerken. De medewerkers vormen één team, hebben één leidinggevende, werken vanuit één visie en zitten samen in één gebouw.

Terug naar boven ^

Intern begeleider

Aangewezen persoon binnen een school die de leerkrachten ondersteunt bij de zorgtaken die zij moet uitvoeren. Een intern begeleider houdt de zorg binnen de school bij en structureert en evalueert deze in samenwerking met de leerkracht. Ook zit zij bij gesprekken met ouders van leerlingen die speciale zorg geboden krijgen in de vorm van een individueel handelingsplan.

Terug naar boven ^

Kindcentrum (KC)

Centrum waar peutergroepen, kinderopvang, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang samenwerken. Zij werken vanuit één visie en zitten samen in één gebouw.

Terug naar boven ^

Leerstrategie

De manier waarop een leerling het leren aanpakt. Er zijn verschillende leerstrategieën. Een leerkracht kan tijdens zijn les rekening houden met de verschillen leerstrategieën binnen zijn groep zodat elke leerling op zijn eigen manier de leerstof kan inoefenen.

Terug naar boven ^

Medezeggenschapsraad (MR)

Raad binnen een school waarbij je je als ouder kunt aansluiten. De MR oordeelt over de voorstellen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over de meest uiteenlopende schoolse zaken en zij moeten instemmen met bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur voor dat deze kunnen worden uitgevoerd.

Terug naar boven ^

Onderwijsbehoeften

Betekenis onderwijsbehoeften

De behoeften die een leerling heeft om mee te kunnen doen met het geboden aanbod van de school. Een voorbeeld hiervan is een rustige leerplek voor een leerling die snel is afgeleid.

Terug naar boven ^

Onderwijsleerproces

Het proces van het opdoen van kennis en vaardigheden. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, moet een school zorgen voor kwaliteit en effectiviteit binnen dit proces. Zij moeten zorgen voor een duidelijk uitleg, tegemoet komen aan verschillen en controleren of alle leerlingen de leerstof begrijpen.

Terug naar boven ^

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Ontwikkelingsgericht onderwijs is zoals het woord het al zegt, gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van het kind. Om kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, wordt gebruik gemaakt van de zone van naaste ontwikkeling. Dit wil zeggen: de leerling krijgt leerstof aangeboden die net op of iets boven zijn niveau ligt (in de zone van naaste ontwikkeling). Verder staan binnen OGO de volgende gebieden centraal:

 • Brede persoonsontwikkeling; niet alleen het leren van kennis en vaardigheden.
 • Kind is ontwikkelbaar; de ontwikkeling is te beïnvloeden. Betekenisvolle activiteiten zorgen voor ontwikkelings- en leerprocessen.
 • Zingeving; kinderen moeten weten wat het nut van het geleerde is. Het geleerde moet in verschillende situaties toegepast kunnen worden.
 • Reflecteren en observeren; door observaties ziet de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. De activiteiten worden hierop afgestemd. Vervolgens reflecteert de leerkracht of het aanbod voldoende is. Op basis hiervan past de leerkracht de activiteiten weer aan.

Terug naar boven ^

Ouderraad (OR)

Raad binnen een school waarbij je je als ouder kunt aansluiten. De ouderraad helpt plannen en organiseren van alle activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolschaatsen, uitstapjes enzovoorts.

Terug naar boven ^

Pedagogisch handelen

Pedagogisch handelen omvat alle activiteiten die worden ingezet door de leerkracht om het gedrag van de leerlingen te sturen en hen een gevoel van veiligheid te bieden.

Terug naar boven ^

Pedagogisch klimaat

De manier waarop leerkrachten en kinderen onderling met elkaar omgaan en de sfeer die hierdoor ontstaat. Als er een positief pedagogisch klimaat aanwezig is, voelen alle kinderen zich veilig, ondersteund, geaccepteerd en betrokken. Iedereen gaat op een respectvolle manier met elkaar om. Er moet een goed pedagogisch klimaat aanwezig zijn om tot leren te kunnen komen.

 

Terug naar boven ^

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling is onder te verdelen in sociale en emotionele ontwikkeling. Onder sociale ontwikkeling verstaan wij; begrip kunnen hebben voor anderen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden tegenover anderen. Onder emotionele ontwikkeling verstaan wij; het leren begrijpen van gevoelens van jezelf en anderen en daar goed mee leren omgaan.

Een school gebruikt vaak een methode om de leerlingen zich te laten ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en houdt deze ontwikkeling bij.

Terug naar boven ^

Sociale integratie

De deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving waarbij zij bekend en betrokken zijn bij de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Een school is verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp. Meestal doet zij dit door te kijken naar het kinderjournaal of door het gebruik van lespakketten die gaan over democratie of Prinsjesdag.

Terug naar boven ^

Taakgerichte werksfeer

Als er binnen een groep een taakgerichte werksfeer aanwezig is, zijn de kinderen geconcentreerd bezig met hun taak. Een leerkracht kan zorgen voor een taakgerichte werksfeer door (mede) haar organisatie op orde te hebben.

Terug naar boven ^

Uitstroomgegevens

Overzicht waar in staat naar welk niveau binnen het voortgezet onderwijs elke leerling van groep 8 is uitgestroomd. Dit overzicht heeft altijd betrekking op de groep 8 van het voorgaande schooljaar.

Terug naar boven ^

Verlengde instructie

Extra instructie voor leerlingen die niet genoeg hebben aan de basisuitleg. Tijdens een verlengde instructie wordt de leerstof vaak opnieuw en op een nieuwe manier uitgelegd. Ook worden opdrachten gedeeltelijk samen gemaakt zodat de leerlingen de stappen die binnen een taak moeten worden gezet, gaan begrijpen en zich eigen kunnen maken.

Terug naar boven ^

Wereldoriëntatie

Verzamelnaam voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek. Als een school spreekt over wereldoriëntatie, worden één of meerdere van deze vakken bedoeld.

Terug naar boven ^

basisonderwijs zoeken

zoek nu op basis van uw wensen de beste basisschool

 • Door het invullen van het gratis zoekformulier weet je binnen een paar minuten welke scholen het best bij jouw wensen aansluiten.

 • Wij zijn geheel onafhankelijk dus het resultaat is 100% afgestemd op jouw antwoorden uit het ingevulde zoekformulier.

 • De school van de buren/kennissen/familieleden is niet altijd de school die het best bij jouw wensen past of het beste onderwijs levert!

 • Jij kunt zelf de afstand waarbinnen gezocht moet worden bepalen, waardoor je alleen scholen in jouw buurt vindt.

Nu basisschool zoeken ›


Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.